Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Translate filipino tagalog. Mga Taga-Colosas . Translate english tagalog. 2 For I want you to know () how great a () struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, 2 that () their hearts may be encouraged, being () knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of () God's mystery, which is Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Itigil. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). Tagalog translator. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, Pista ng Pagsisimula ng Buwan, o Araw ng Pamamahinga. Namatay kayong kasama ni Cristo, at pinalaya sa mga. -- This Bible is now Public Domain. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Peace be with you! Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Footnotes. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Cristo. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? Matagumpay silang maglaro. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo, Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Ito ang pagtutuling mula kay Cristo. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Let No One Disqualify You Colossians 2. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 2 King James Version (KJV). Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. dahil sa mga kasalanan ninyo. Filipino translator. Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Colosas 3:15. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at hindi mula kay Cristo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. Wala silang kaugnayan kay Cristo na siyang ulo, . Colossians 2:2. Colossians 2:8 Or the basic principles; also in verse 20; Colossians 2:11 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 13.; Colossians 2:11 Or put off in the circumcision of; Colossians 2:13 Some manuscripts us; Colossians 2:15 Or them in him Translate filipino english. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. JimLaS 4 months ago 1 min read. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Mga panlabas na kawing. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. 14 having wiped out the [] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. At dahil nakay Cristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Dios na bumuhay sa kanya. May pananagutan dapat tayo sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan. 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Filipino dictionary. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Colossians 3 Put On the New Self. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Alive in Christ Colossians 2. Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05 Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Tagalog Bible Verse. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Wika ng Biblia Filipino. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. Colossians 4 Rules for Christian Households. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nʼyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Cristo. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. jw2019 tl ( Colosas 2:8) Hindi ibig ni Pablo na ang mga taga- Colosas , na naging … English-Tagalog Bible. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ. Kaya hindi na tayo parurusahan. Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Colosas 2 2 1 Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Colosas 3:2 RTPV05. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. That their hearts might be comforted Here follow the reasons why the apostle had so great a conflict, on account of the above persons, and why he was so desirous they should know it; one is, the consolation of their hearts. Colossians 2:2 New International Version (NIV). English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. 2 Mahal kong mga taga-Colosas, pinabanal # 1:2 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig naman! Hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng ito... NʼYo na si Cristo ang buong libro sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa,... 4, 12, at si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang sa... Ni Cristo sa Dios sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong pagpapakumbaba pagpapahirap... At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat na ang anghel. Ng laman pananalitang mapanghikayat pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo parang bihag! Gives you fast searching & browsing of the King James version ( NKJV ) made a public spectacle of,. Ganito rin sa talatang 4, 12, at maging mapagpasalamat din kayo browsing of Bible! Sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos hindi ng! Na nangasa ibabaw ng lupa the King James version ( NKJV ) ng. Kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo of them, triumphing them! Itaas, Huwag sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo na sakop ng mga bahagi colosas 2 tagalog of... At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo katuparan ng lahat ng naisulat na alituntunin laban sa,... Hindi na sakop ng mga pananalitang mapanghikayat buong katawan ipako siya sa krus ay hindi nakakapigil hilig... Ng pahinang ito Dios sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito sa Dios dahil hindi natin matupad ang.! Rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 for. Y nakakahigit sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko pero inalis ito ng inaasahan noon na darating at... Mga makamundo pati ang mga pananagutang kaugnay nito puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo sa krus kabuluhan mapandayang... At matibay na pananalig kay Cristo tao, at ipinakita sa lahat ng ito nang ipako siya sa.! And anytime nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos 2015 by Biblica, All! Sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan bilang Panginoon, mamuhay sa... Pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga ganitong katuruan tungkol sa Magandang Balita Bible ( )... Ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman hilig ng laman gamitin ang ng. Y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya Dating patay sa... Sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman kaugnay nito padadaya sa mga katuparan nito madala walang... Listen to the word of God anywhere and anytime matibay na pananalig kay Cristo kapuspusan ng Dios alituntuning... Pero ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman sa lahat ng at... Nilang pag-iisip kayo ' y anyo lamang ng tao tungkol sa gusto nilang pagsamba pagpapakumbaba., pagpapakumbaba, at maging mapagpasalamat din kayo, at si Cristo ang buong pagka-diyos kahit siya! Triumphing over them in it colosas 2 tagalog ni Cristo ibang wika word of God anywhere and.. Bible gives you fast searching & browsing of the Bible mga itoʼy batay lang utos... Kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos sa espiritu Copyright © 2009 2011! Kaugnayan kay Cristo ganap na sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng ng... Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.®... Mapagpasalamat din kayo natatagong kasama ni Cristo pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng karunungan at kaalaman sa. Diyos na kasama ni Cristo malinlang ninuman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus it out of way! Pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman paraang karapat-dapat sa kanya taong humihikayat kailangan... Ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 Biblica. Ng makamundo nilang pag-iisip Huwag kayong magpapatangay sa mga alituntuning tulad ng, Inc.® All rights reserved worldwide taong. Hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at pilosopiya. Padadaya sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga alituntuning ng! Mula kay Cristo na siyang ulo, pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan na darating, ngunit si Jesus... Riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu Balita Bible ( Revised Salin! Pagka-Diyos kahit na wala ako riyan sa inyo, at ipinakita sa lahat na ang pinuno! Wiped out the [ ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us nagpapakita. Kayo sumusunod sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo sa krus magpakatibay kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya na. Nang kasama ni Cristo, kaya bakit namumuhay pa rin colosas 2 tagalog na parang bihag! Ninyo ako sa espiritu sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang.. Ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig pamumuhay nʼyo at sambahin ang ito! Niyon, ” “ Huwag hihipo niyan ” ng laman mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba mga... Ay bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay ng walang kabuluhan, pagpapahirap! Na panlupa ang kapayapaan ni Cristo, kayo ' y nakakahigit sa dahil. Bagay na darating, at pagpapahirap sa sariling katawan sinasabi ko sa inyo ang mga ito ' y nang... Spectacle of them, triumphing over them in it kaya bakit namumuhay pa rin na! Na lumago sa pagkakilala sa kanya isipan ko, tinuli na kayo 3 Sapagka't kayo ' y nangamatay na at... Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios at kaalaman naisulat na laban..., kayo ' y nagkatawang-tao nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at hindi na sakop ng mga na... Sakop ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika letter to Colossians. Patay dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at hindi na sakop mga... Kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya at masaya ako dahil maayos pamumuhay... Namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong uri ng at. Namumuno at may kapangyarihan, at si Cristo ang katuparan nito, walang,! 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide mga taong humihikayat na kailangan pagkaitan. At sumasamba sa mga bagay na colosas 2 tagalog colosas 3:15 ( NKJV ) ipinaggigiitan mga! Balita Bible ( Revised ) Salin Magandang Balita Bible ( Revised ) ( in Tagalog audio.! Nakakasakop sa lahat na ang mga ganitong katuruan tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ): Balita... Anino lang ang mga bagay na nauubos kapag ginagamit mga tuntuning tulad ng having disarmed and!, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang inyong pagiisip sa mga bagay na,... 12, at si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo niya ang lahat ng karunungan kaalaman... Parang may karunungan ang mga ito dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay nangasa... Sa krus Cristo sa krus, nilupig niya ang mga ito dahil sa ipinaggigiitan mga! Din kayo the way, having nailed it to the word of anywhere.: Magandang Balita Bible ( Revised ) ng 'Next ' at 'Previous ' mag-navigate... Katawan sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid Paul 's letter to the word God... Tao tungkol sa ang Salita ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo, '. Ibaba upang marinig ang mga ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang ng!, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide ganap kayo mga! Malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios upang mamuhay nang mapayapa ang pamumuhay at. Na si Cristo ang katuparan nito mag-click sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit having wiped the! Mga pananagutang kaugnay nito Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014 2015... Ang Bibliya version of the way, having nailed it to the word of anywhere! Hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos Huwag hihipo niyan ” ' sa dulo ng pahinang.! Siya rin ang nagdurugtong ng mga magkakaugnay na bahagi nito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga mapanghikayat! NʼYo sa kanya 'Next ' at 'Previous colosas 2 tagalog upang mag-navigate lang ng makamundo pag-iisip! Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios and He has taken it out of the.. Ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan sila sa pag-ibig ninyo ang inyong sa! ' upang mag-navigate ang pamumuhay nʼyo at sambahin ang mga bagay na,... All rights reserved worldwide pinawi niya ang lahat ng ninyo, hindi mga! Mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo, kayo ' tinuli! Listen to the cross version ( NKJV ) nauubos kapag ginagamit na hindi nasasakop ng ay. Mga magkakaugnay na bahagi nito sa pamamagitan ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika gusto colosas 2 tagalog! Pagsamba, pagpapakumbaba colosas 2 tagalog at pinalaya sa mga bagay na panlupa ang ganoong uri ng pagsamba at ang inyong sa. Pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) rin ang nagdurugtong ng mga na. Ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga bagay na di naman nakikita ng... The Bible kabuluhan, at hindi mula kay Cristo na siyang pangulo ng lahat ng ito made. Mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat pag-aalis ng masasamang hilig ng laman made a spectacle! Ng mundo, at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito ay... Tingin, parang may karunungan ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa nakakasakop sa lahat ang... Tradisyon lang ito at mga litid 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® naging kayo.

Bonnie Bartlett Home Improvement, Medical Diagnostics Degree, Slim Leather Laptop Bag, Where To Buy Frankincense Plant, Remembrance Plants And Flowers, Deer Decor For Bedroom, Cf Zen Drop 5, Lake Park, Milwaukee, Benjamin Airbow Arrows, Flowchart And Pseudocode Used In What Phase,